Cờ bàn Chrome chỉ là tuyệt đẹp

/ / Cờ tổ quốc

 

 

 

Kích thước chuẩn là: